Algemene Voorwaarden BOS Bushcraft


Toepasselijkheid

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leveringen van diensten, ongeacht welke aard, door “BOS Bushcraft” . Met som wordt de vergoeding voor geleverde activiteiten bedoeld.

2
Alle aanbiedingen van “BOS Bushcraft” zijn vrijblijvend en kunnen door “BOS Bushcraft” worden herroepen en gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen aanbiedingen
worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Het aanbod geldt zodanig en onder de voorwaarden, zoals in een schriftelijk document van “BOS Bushcraft” waarin het aanbod wordt gedaan vermeld is, één en ander uitgezonderd kennelijke fouten en/of verschrijvingen. De duur van de activiteiten wordt schriftelijk geoffreerd.

3
Behoudens het bepaalde onder punt 2 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de deelnemer(s) middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier of een ondertekende offerte door “BOS Bushcraft” is ontvangen.

4
De deelnemer die namens of mede namens (een) andere deelnemer(s) een overeenkomst met “BOS Bushcraft” aangaat, is onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de deelnemer(s), hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen.
5
Aanmeldingen van een minderjarige wordt door “BOS Bushcraft” slechts geaccepteerd de aanmelding vergezeld gaat van een schriftelijk akkoord van de wettelijke
vertegenwoordiger van de minderjarige of wanneer deze wordt begeleid door een of meerdere verantwoordelijke begeleider(s).


Bijzondere voorwaarden

6
De activiteiten van “BOS Bushcraft” betreffen buitensport. Dit brengt met mee dat deze activiteiten een bijzonder karakter hebben. Het bijzondere karakter van de buitensport komt onder meer tot uiting in afhankelijkheid van externe factoren, zoals weersinvloeden, een afgelegen locatie, enz.. De deelnemer realiseert zich dat buitensport ondanks het feit dat “BOS Bushcraft” kundig personeel en goed materiaal inzet, door haar bijzondere karakter wordt beschouwd als verhoogde risicosport.
7

Met het oog op het bijzondere karakter van de activiteiten die door “BOS Bushcraft” worden georganiseerd, dient de deelnemer in verband met zijn eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers bij aanmelding gevraagd en ongevraagd alle bijzonderheden te verstrekken waarvan hij in redelijkheid wordt geacht te vermoeden dat deze door “BOS Bushcraft” van belang kunnen zijn in verband met de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemer om aan de activiteit(en) deel te kunnen nemen. Zonder volledig te zijn behelzen deze bijzonderheden onder andere: lichamelijke en/of geestelijke ziekten en/of andere gebreken en beperkingen, medicijngebruik, noodzakelijk dieet, gebrekkige zwemvaardigheid, allergieën (bijv. kwallensteek) en fobieën ( o.a. watervrees, claustrofobie, ernstige hoogtevrees, enz..

8
Op grond van de bij aanmelding opgegeven bijzonderheden kan “BOS Bushcraft” jegens de deelnemer handelen conform het bepaalde onder punt 2.


9
Indien bijzonderheden zoals bedoeld onder punt 7 niet op het aanmeldingsformulier kenbaar worden gemaakt, terwijl deze wel aanleiding geven om de deelnemer niet te laten deelnemen, kan “BOS Bushcraft” bij bekend worden van deze bijzonderheden voor aanvang van de activiteit , de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Heeft de activiteit reeds een aanvang genomen, dan kan “BOS Bushcraft” de deelnemer van verdere deelname uitsluiten. “BOS Bushcraft” tracht voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd, de deelnemer nog aan de onderdelen te laten deelnemen waarvoor de deelnemer naar inzicht van “BOS Bushcraft” wel geschikt is. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

10
Onverminderd het bepaalde in de punten 6 t/m 9 , kan de deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, door “BOS Bushcraft” van voortzetting van de activiteit worden uitgesloten, indien van “BOS Bushcraft” in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst kan worden nagekomen. Het feit dat de deelnemer alcohol en/of drugs heeft genuttigd als gevolg waarvan (verdere) deelname aan de activiteiten naar het oordeel van “BOS Bushcraft” niet verantwoord is, is onverminderd andere feiten en omstandigheden altijd een feit zoals bedoeld in dit artikel. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

11
Van een situatie zoals bedoeld onder punt 10 is in ieder geval sprake indien naar het inzicht van '“BOS Bushcraft” de veiligheid van de deelnemer of van de andere deelnemers in gevaar komt, als gevolg van hinder of last die de deelnemer oplevert. Alle uit de uitsluiting van de op grond van deze voorwaarden uitgesloten deelnemer voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

12
De deelnemer dient zich strikt te houden aan de door “BOS Bushcraft” en/of de door haar ingezette instructeurs gegeven aanwijzingen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichting.

13
Voor activiteiten waarvoor zij dit naar redelijk inzicht oorzakelijk acht, kan “BOS Bushcraft” door haar te bepalen niveau eisen stellen, waarvan de deelnemer bewijsbaar dient te voldoen om deel te kunnen nemen.

Overige verplichtingen deelnemer

14
Onverminderd de overige in deze voorwaarden reeds genoemde verplichtingen van de deelnemer is de deelnemer verplicht een dekkende (reis) verzekering af te sluiten die afdoende dekking geeft voor buitensport. Desgewenst informeert “BOS Bushcraft” de deelnemers omtrent hetgeen een passende zou zijn, zonder voor deze informatie aansprakelijkheid te erkennen.


Betaling

15
De deelnemer(s) dienen de betaling vóór aanvang van de activiteit, via de bank, aan “BOS Bushcraft” te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan “BOS Bushcraft” de deelnemer(s) schriftelijk sommeren alsnog tot betaling over te gaan en een termijn te stellen. Wordt binnen de gestelde door de deelnemer(s) niet alsnog aan zijn verplichting voldaan dan kan “BOS Bushcraft” de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing. De deelnemer is in geval van niet tijdige betaling verplicht tot de betaling van extra administratieve en/of incassokosten met een minimum van € 50,=.


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt BOS Bushcraft gebruik

van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-

garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van BOS Bushcraft wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO

Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke

voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant

(www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet

aan BOS Bushcraft maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo

Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na

afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van BOS Bushcraft

niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de

garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


Annulering


16
Annulering van de overeenkomst door de deelnemer kan slechts schriftelijk bij aangetekend schrijven geschieden. Indien er sprake is van een aanbetaling voor een cursus kunt u bij annuleren geen aanspraak maken op dit bedrag ongeacht de omstandigheid.

17

De deelnemer die een overeenkomst annuleert, is bij wegen van schadevergoeding een bedrag verschuldigd: Tot 4 weken van te voren kan kosteloos geannuleerd worden.Daarna dient een gedeelte van de som vergoed te worden:

Van 4 tot 3 week van te voren: 25% .
Van 3 tot 2 week van te voren: 50%.
Van 2 tot 1 week van te voren: 75%.
Vanaf 1 week van te voren en vanaf de ingangsdatum: 100%.

Twee weken van te voren dient het precieze aantal deelnemers bekend te zijn, daarna zijn deelnemers hieraan gebonden.


18
Indien en voor zover zulks in deze voorwaarden wordt bepaald, zijn de bedragen als bedoeld onder punt 17 door de deelnemer(s) verschuldigd, indien de deelnemer door “BOS Bushcraft” van (verdere) deelname van de activiteit wordt uitgesloten c.q. de overeenkomst door “BOS Bushcraft” wordt ontbonden. Het verschuldigde bedrag kan door “BOS Bushcraft” worden verrekend met door de deelnemer(s) reeds betaalde bedragen.
19
Het bepaalde in deze voorwaarden omtrent het verschuldigd zijn van schadevergoeding door de deelnemer aan “BOS Bushcraft” , laat onverlet het recht van “BOS Bushcraft” de daadwerkelijk door haar als gevolg van handelen en/ of nalaten van de deelnemer(s) geleden schade op deze te verhalen.Opzegging wegens gewichtige omstandigheden of overmacht.
20
Wegens gewichtige omstandigheden, overmacht daaronder begrepen, die zodanig zijn dat van “BOS Bushcraft” verdere verbondenheid aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, kan “BOS Bushcraft” de overeenkomst opzeggen. “BOS Bushcraft” stelt, in overleg met de deelnemer(s) , hen in staat om aan een alternatieve activiteit deel te nemen dan wel om op een ander tijdstip binnen hetzelfde seizoen alsnog aan de overeengekomen activiteiten deel te nemen.
21
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punt 20 zijn onder andere:
-weersomstandigheden als gevolg waarvan het naar het oordeel van “BOS Bushcraft”
niet veilig is om met de specifieke deelnemer(s) de activiteit uit te voeren.
-Het niet bereiken van de van te voren gestelde minimum aantal deelnemers.
22
Onder overmacht wordt verstaan: Een toestand als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, doordat zij de uitvoering van de overeenkomst voor “BOS Bushcraft” bezwaarlijk of onmogelijk maakt ten gevolgen van één of meer omstandigheden die “BOS Bushcraft” niet kunnen worden toegerekend,
daaronder begrepen de gevolgen van deze toestand.


Aansprakelijkheid

23
“BOS Bushcraft” besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar activiteiten. De organisatie en uitvoering van de activiteiten dient mede beoordeeld te worden aan de hand van beperkingen en gewoonten die de bijzondere locaties, de omstandigheden en het bijzondere karakter van de activiteit met zich meebrengen.

24
“BOS Bushcraft” is niet aansprakelijk voor schade die door een deelnemer is geleden,
dan voor schade die voortvloeit uit handelen en/of nalaten van “BOS Bushcraft” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen, met als opzet deze schade toe te brengen, dan wel voor zover deze schade voortvloeit uit grove schuld van “BOS Bushcraft” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen.

25
“BOS Bushcraft” is in ieder geval tot geen schadevergoeding verplicht, indien de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de deelnemer, als gevolg van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en als gevolg van overmacht of door gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punten: 20 t/m 22.

26
“BOS Bushcraft” is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een voor de activiteiten van “BOS Bushcraft” deugdelijke (reis)(buitensport)verzekering en/of annuleringsverzekering dekking pleegt te verschaffen.

27
“BOS Bushcraft” is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of het verloren gaan van bagage, reisdocumenten, uitrusting, en sieraden, enz. daaronder begrepen.

28
Indien “BOS Bushcraft” aansprakelijk is jegens de deelnemer wegens gederfd reisgenot, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste eenmaal de som.

29
Indien “BOS Bushcraft” aansprakelijk is jegens de deelnemer en andere gevallen dan

zoals bedoeld onder punt 26, is de aansprakelijkheid, behoudens in geval van schade veroorzaakt door of letsel van de deelnemer, in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste drie maal de som.

30
Alle activiteiten die door “BOS Bushcraft” worden aangeboden zijn op eigen risico. “BOS Bushcraft” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.


Borg

31
“BOS Bushcraft” kan de deelnemer een door haar in redelijkheid te bepalen borgsom te laten betalen voor het gebruik van materialen. Indien alle gebruikte materialen door de deelnemer schadevrij aan “BOS Bushcraft” worden gerestitueerd, wordt de borgsom aan de deelnemer terugbetaald.
Onverminderd het meerdere verschuldigde is “BOS Bushcraft” gerechtigd de borgsom te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, welke schade aan de deelnemer toerekenbaar is. In geval een groepsborg betaald is, is “BOS Bushcraft” onverminderd het meerdere verschuldigd, gerechtigd de groepsborg te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, ongeacht aan welke specifieke deelnemer de schade toerekenbaar is.